I-Chuan Association of the USA

 
 
 

 

 

The way begot one,
And the one, two;
Then two begot three,
And three, all else.

- Lao Tzu

 

I-Chuan Photo

Gallery

 

Wang Xiang Zhai's teacher - Great Great Grandmaster Kuo Yun Shen

Great Grandmaster Han Hsing Yuen - Student of Wang Xiang Zhai

Great Grandmaster Kuo Lien Ying - Student of Wang Xiang Zhai

Great Grandmaster Wang Xiang Zhai - Creator of I-Chuan

Madame Wang - Daughter of Wang Xiang Zhai

Professor Yu Pung Shi - Student of Wang Xiang Zhai with his wife Madame Yu

Great Grandmaster Yao Zong Xun - Student of Wang Xiang Zhai